Trust Board

 • Shri Laxmi Narain Goyal (Delhi)
 • Shri M. L. Jain (Kolkata)
 • Shri Bajrang Lal Bagra (Delhi)
 • Shri Arun Khemka (Ranchi)
 • Shri Chandralekha Roongta (Mumbai)
 • Shri Mallikarjuna Iytha  (Delhi)
 • Shri Shyam Sunder Damani (Chennai)
 • Shri Vineet Kumar Gupta (Delhi)
 • Shri Naresh Kumar (Delhi)
 • Shri Sajan Kumar Bansal (kolkata)
 • Shri Ramesh Shah (USA)
 • Shri Praveen Arya- Adviser (Delhi)